МИГ Завет - Кубрат отчете напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР

На 19 декември 2018 г. в спортната зала на гр. Кубрат, МИГ Завет – Кубрат проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР”.

В събитието взеха участие 50 представители на публичния и частния сектор, неправителствени организации и заинтересовани граждани.

Конференцията откри Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Мехмедова. Приветствия към участниците отправиха кметът на община Кубрат Алкин Неби и заместник - кметът на община Завет арх. Денис Татар.

Напредъка по изпълнението на Стратегията за ВОМР представи изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат Галя Драганова. Тя направи обстоен преглед на дейностите, извършени през 2018 година, включващ отворените процедури през годината и постъпилите проектни предложения от потенциални бенефициенти.

Индикативният график за прием през 2019 година представи Гюлджан Касим, експерт по прилагане на СВОМР.

Управителят на Областния информационен център – Разград Юлиян Данаилов разкри перспективите за развитие на селскостопанската политика на ЕС през следващия програмен период 2021 - 2027 г.

На участниците в конференцията бе показан видеофилм за дейността на МИГ Завет – Кубрат и бяха раздадени информационни материали.

Конференцията е финансирана по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията  за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. от ЕЗФРСР.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.