Пpовадия обновява обществени сгради с европейско финансиране

Обществени сгради в Провадия се обновяват с европейско финансиране. През 2018 г. общината работи по изпълнението на проекти за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се изпълняват няколко проекта, насочени към подобряване на енергийната ефективност на сгради от публичната и частна инфраструктура.

По договор за безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия“ се повишава енергийната ефективност на сградата на Центъра за подкрепа на личностно развитие – ОДК в Провадия. Проектът е на стойност 271 288 лв. Такива мерки се въвеждат и в други две емблематични за града сгради – Народно читалище „Алеко Константинов – 1884“ и Сапарева къща в изпълнение на проекта „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“ .

По проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. строително-монтажните работи вече са приключили. Инвестирани са средства в размер на 156 444 лв.

За подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради Община Провадия е работила по два проекта. Единият се реализира по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, а другият е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. По първия са санирани шест блока, а по втория - три.

По тази програма се осъществява и проектът „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия“. След ремонта зданието, което отговаря на енергиен клас „Е“, ще постигне енергиен клас „В“ и над 60% енергийни спестявания.

В посока подобряване на техническата инфраструктура е проектът по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. С помощта на 1 229 991 лв. ще се извърши реконструкция на пътни платна, тротоарни настилки, подпорни стени и улично осветление на няколко улици в Провадия.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. се реализира проектът „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия“, който стартира през 2016 г. Създаден е Център за ранно детско развитие, в който се предлага интегриран набор от услуги за деца на възраст от 0 до 7 години от уязвими групи и техните семейства. С подписването на анекс продължителността на проекта е удължена до края на 2019 г.

След приключване на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на услуги в домашна среда за обгрижване на възрастни и хора с увреждания, Община Провадия продължи дейността чрез Споразумение с Агенцията за социално подпомагане. Предоставя се социална услуга „Личен асистент“  чрез 70 назначени лица и „Социален асистент“ от 10 лица в семейна среда за възрастни и хора с увреждания. Обгрижваните потребители са 96.

101 души получават подкрепа по проекта „Топъл обяд за нуждаещи се хора в гр. Провадия“ финансиран от Оперативна програма за „Храни и/или основно материално подпомагане“, бенефициент по който е общината. На потребители от целевите групи се осигурява топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие, хляб, а при реализирани икономии и десерт. Стойността по проекта е  123 576.94 лв. Той е стартирал на 08.10.2018 и ще се реализира до края на 2019 година.

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна