ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТТА ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

На среща с регионалните медии днес Областният информационен център представи условията за кандидатстване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Целта на срещата беше да бъде предоставена навременна и полезна информация за изискванията при подготовка и кандидатстване по подмярката, която е с отворен прием на проектни предложения до 23.07.2021 г.

Традиционно ОИЦ-Ямбол организира срещи с потенциални бенефициенти от областта и с медии при прием на проектни предложения по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. По подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ има интерес от страна на потенциални бенефициенти, поради силно изразения земеделски профил на областта и значителния брой земеделски стопанства, които биха могли да се възползват от финансовата подкрепа по нея.

На срещата бяха очертани допустимите кандидати, процентът финансиране, минималният и максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект, както и дейностите и разходите, които потенциалните кандидати биха могли да реализират, съгласно условията за кандидатстване по процедурата.

Подчертани бяха и някои специфики по този прием и политиката да бъде подкрепено внедряването на иновации, цифровизацията и автоматизацията на процесите на производство, извън обичайните дейности по модернизиране на наличните мощности, на материалните и нематериални активи, подобряване качеството на произвежданите продукти, подкрепата на биологично производство, на екологосъобразни практики в стопанствата и др.

Срещата имаше за цел да бъде в помощ на потенциалните кандидати с информация и подкрепа при интерес за кандидатстване по тази подмярка. ОИЦ-Ямбол ще бъде в услуга на всички желаещи да получат по-детайлна информация на място, по телефон, електронна поща или на фейсбук страницата на центъра.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол