РЕКУЛТИВИРАТ ДЕПОТО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В МЕСТНОСТТА БАЛАБАНА

През седмицата се проведе второто информационно събитие по проект BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“.

На срещата бяха представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности, реализирани благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз.

В депото с прекратена експлоатация се извършва предепониране на натрупания отпадък върху възможно най-минимална територия чрез освобождаване на терен от 16,7дка.

Положени са дренажните тръби и шахтата от системата за улавяне на инфилтрат.

Новото тяло на депото е оформено, уплътнено и преоткосирано.

Върху уплътнените отпадъци е положен горен изолиращ екран от геоматериали, върху който се натрупват чисти земни маси.

Приключването на техническата рекултивация и освобождаване на тялото на депото от отпадъци ще бъде последвано от затревяване. Грижа за растителността върху площите ще бъде полагана през следващите 3 години.

Изпълнението на предвидените дейности по проекта са на обща стойност 1 248 030.99 лв.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас