ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

В Община Ботевград се състоя информационно събитие за представяне на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно–социални услуги за деца и семейства в община Ботевград“. Целта на процедурата, по която е кандидатствано е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. предварително е изградена подходяща инфраструктура. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността му е 2 806 284 лева, от които 2 385 341 лeвa, европейско финансиране и 420 942 лeвa национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е разкриване и функциониране на социалните услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства. Услугите, които ще предоставя „Център за обществена подкрепа'' са свързани с превенция на изоставянето, насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение и грижа за самостоятелен живот и социална интеграция за деца от резидентна грижа. Ще се извършва социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск, оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти при развод/раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

В „Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства'', ще се извършва обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца с увреждания, развитие на техния потенциал и заложби, формиране и развитие на основни личностни и социални умения. Предвидени са и консултации за родители, за да бъдат те в допълнителна помощ на своите деца по отношение на специалните здравни и образователни нужди.

В събитието взеха участие представители на различни институции, отговярящи за социалните услуги в Община Ботевград, местни медии и заинересовани страни.