ОИЦ – СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА 9-ТИ МАЙ – ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

Областен информационен център-София (ОИЦ-София) отбеляза „Деня на Европа“  с информационен щанд на открито. В рамките на инициативата екипът на ОИЦ запозна посетилите с ползите от членството на България в ЕС, както и с възможностите за европейско финасиране по пограмите в обхвата на Европейските структурни и инвесриционни фондове. И тук е ролята на Областния информационен център-София, да осведомява всички потенциални ползватели на европейски средства на територията на София-град и София-област за възможностите за финансиране за различни проектни идеи.

Еврофондовете имат съществено значение за социално-икономическото развитие на регионите, особено в ситуацията на финансовата криза от последните няколко години. Затова достъпът до информация за това къде и как може да се кандидатства за европейско финансиране е изключително важен.

Политиката на сближаване на Европейския съюз или Кохезионната политика е заложена в Договора за функционирането на ЕС и има за цел да ускори икономическото и социално сближаване, като ограничи неравенствата по отношение на развитието на различните региони.

За периода 2021-2027 г., Кохезионната политика има 5 основни цели: по-интелигентна Европа; по-зелена и нисковъглеродна въглеродна Европа; по-добре свързана Европа; по-социална Европа; Европа по-близо до гражданите.

Кохезионната политика се реализира в държавите членки, посредством структурните и кохезионния фондове на ЕС.

На открития щанд експертите на центъра отговаряха на въпроси на граждани по различни теми, свързани с Европейския съюз.

Екипът на ОИЦ разпространи информационни материалия, предоставени от Представителството на Европейската комисия и Европейски парламент в България.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.