По-добро обучение и личностно развитие на децата от шест детски градини в Русе отчетоха по проект, финансиран чрез ОП НОИР

Над 600 деца са постигнали двете най-високи нива по скалата на Уекслер за детска интелигентност и са започнали първи клас с отлична подготовка, отчете на заключителна пресконференция екипът на проекта  BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на проекта е Община Русе, а нейни парньори са детските градини „ Детелина“, „Звездица“ , „Снижанка“, „Русалка“, „Зора“ и „Незабравка“.  Финансирането е от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Възпитаниците на посочените детски градини вече са в първи и втори клас и към тях за първи път е приложена съвременната мониторингова система за оценка на познанията чрез стартови и финални тестове и игрови модели, съгласно Наредбната за приобщаващо образование. В заключението за подготовката на всяко дете са участвали педагог, психолог, логопед и кинезитерапевт с комплексна оценка за когнитивно познание,  физическо, интелектуално, социално и емоционално развитие.

В резултат на проекта в детските заведения – партньори има по-добри условия за обучение и възпитание, прилагат се модерни образователни методи, с които заниманията отговарят както на съвременните потребности на децата, така и на изискванията на държавния образователен стандарт, коментираха от екипа на проекта.  

Друг положителен ефект е, че над 900 деца и родители са участвали в съвместни образователни, творчески и спортни събития, резултатите, от които са: по-широк кръгозор за нови знания и възприятия, създаване на приятелства, подобряване на отношенията в семейството, по-силна връзка и по-високо доверие между родители и учители.

За 29-те месеца, колкото е продължителността на проекта, няколко екипа педагози от предучилищните групи на детските градини „Детелина", „Звездица",„Русалка", „Зора“,  „Незабравка“ и „Снежанка"  са били обучени да прилагат иновативни подходи за предучилищна подготовка, да въвеждат нестандартни образователни дейности за ранно формиране на общочовешки ценности, за взаимоотношения на разбиране, приобщаване и приемане на различията, с фокус към личността на всяко дете и неговите специфични възможности, дарби и интереси. Проектът развива идеята за учене чрез игра и образование сред природата, с което окрили децата да разгръщат потенциала си в естествена среда, независимо от сезона.

Шест образователни екскурзии до исторически забележителности, 3 на брой тридневни зелени училища, 58 локални и общи събития, 36 спортни игри и състезания, 26 творчески работилници и лаборатории за откриватели, 50 срещи с етнолози и зоолог, посещения на музеи, библиотека, детска опера, детски симфонични концерти и образователни филми сближават три випуска деца, техните родители и учители, което е подкрепа на усилията за приобщаване. От съществено значение е  ежедневната работа на специалистите от Сдружение Център „Динамика“ – логопеди, психолози, кинезитерапевти, педиатър и детски стоматолог, благодарение на които децата постигат по-добри говорни умения, развиват фината си моторика, физическа издръжливост и здравна устойчивост.

В заключение беше отбелязано, че с тези резултати проектът „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ допринася за постигане на целите на програмата за по-добро качество на обучение, по-добри условия за творческо включване, възпитаване на добронамереност и съпричастност към различните, отговорност към природата и стремеж към познание и личностно развитие на децата в етапа на предучилищно образование.