МИГ – Исперих одобри проект за развитие на предприемачеството в общината

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих” Даниел Димитров и Галина Иванова, председател на УС на СНЦ „Зорница” бенефициент, подписаха първия договор за изпълнение на проект „Предприемачество - перспектива за успешно развитие” по процедура BG05M9OP001-1.035 „МИГ ИСПЕРИХ ОПРЧР1 Развитие на предприемачеството” от стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Основната цел на проекта е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост и допринасяне за създаването и развитието на устойчив малък бизнес в Лудогорската община.

Целеви групи ще бъдат безработни и неактивни граждани, които желаят да развиват собствен бизнес или заети, които искат да започнат самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

В рамките на проекта ще бъдат организирани специализирани обучения и предоставени услуги за насърчаване на предприемаческите нагласи, придобиване на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения, и разработване на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

Екипът на проекта ще оказва и консултантска подкрепа за започване на реална стопанска дейност и за намиране на подходящи източници на финансиране, както и достъп до специализирани услуги и включване на участниците в практически стажове при успели местни предприемачи.

Галина Иванова сподели, че проектът е в отговор на потребността от осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за потенциални предприемачи и стартиращи фирми на територията на община Исперих.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.