ВАРНЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ С ПОМОЩТА НА ПРОЕКТ ПО „ЕРАЗЪМ+“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще си сътрудничи с организации по публична администрация и висши училища от Словакия, Холандия, Чехия, Румъния, Словения и Унгария в съвместната работа по проекта „Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“ по Програма „Еразъм+“, дейност „Стратегически партньорства“. Бюджетът му е 384 668 евро, а срокът за изпълнение 36 месеца – от 01.09.2018г. до 31.08.2021г.

Целта на проекта е да се подобри качеството на образование в публичната администрация в съответствие със стандартите в Болоня. В него е заложено насърчаване на европейското сътрудничество и разработване на общи критерии и методология.

Ще бъде стимулирано развитието на учебните програми, междуинституционалното сътрудничество, мобилностите и интегрираните програми за обучение, научните изследвания в областта на висшето образование в публичната администрация, които все още не са напълно адаптирани в новите държави-членки на Европейския съюз.

Програмите за висше образование в областта на публичната администрация се различават, особено в държавите от Централна и Източна Европа и новите страни-членки. От тази гледна точка е изключително важно да се уеднакви качеството на образователните процеси. За тази цел по проекта ще бъдат приложени критериите за акредитация и сертифициране на EAPAA (Европейска асоциация за акредитация в публичната администрация).

Друга цел на проекта е да се справи с пропуските и несъответствията в областта на висшето образование в публичната администрация. Предвидено е разработване на учебни програми, които да отговарят на нуждите на студентите и да са от значение за пазара на труда и обществените потребности, включително чрез по-добро ползване на онлайн, мултидисциплинарно обучение и нови критерии за оценка на качеството.

Едновременно с това, в основата на проекта ще бъде насърчаването на върховите постижения в преподаването и развитието на уменията на  академичните колективи. Те ще бъдат стимулирани да разработват нови педагогически подходи и  учебни планове, както и да споделят добри практики чрез платформи за сътрудничество. Квалификацията и уменията на преподавателите са основна слабост на много програми по публична администрация, главно в новите страни-членки, затова те трябва да бъдат стимулирани.

По проекта са заложени и проучвания на образованието в публичната администрация и националните системи за оценка на качеството, разработване на международни оценки на програми за публична администрация, проучвания за самооценка, реализиране на мултипликационни и обучителни събития, както и разработване на обобщено проучване - „Препоръки за подобряване на качеството на програмите за публична администрация в новите държави-членки на ЕС“.  

Водеща организация по проекта е NISPAcee, Словакия. Останалите партньори, с които ще работи Варненският свободен университет, са: European Association for Public Administration Accreditation, Холандия; Masarykova univerzita, Чехия; UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, Румъния; UNIVERZA V LJUBLJANI, Словения; BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Унгария; UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, Словакия; EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Словакия; UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Словакия.

На 30 май 2017 г. Европейската комисия представи своята нова стратегия за подкрепа на висококачествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето училище и висше образование. Този проект пряко следва тази стратегия като се фокусира върху качественото образование в публичната администрация. Предизвикателствата на европейската интеграция, глобализацията и огромните изисквания за добро демократично управление изискват ново поколение професионалисти в публичната администрация. Налице е огромно търсене от страна на образователните и изследователските институции на такива специалисти. С цел повишаване на качеството на висшето образование в публичната администрация NISPAcee създаде стратегическото партньорство с EAPAA и още осем партньорски университета от новите страни-членки на ЕС.

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна