Проектът на „ВиК“-Русе по ОП „Околна среда“ ще намали загубите на вода, два квартала ще имат канализация

Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ цели да намали общите загуби на вода от 42 на 32 %, с което ще постигне средно европейско ниво, коментира Стоян Нейчев от екипа за управление на проекта по време на откриващата пресконференция днес. Това не само ще подобри ефективността и качеството на услугите на дружеството, но и ще позволи цените на тези услуги да се задържат на социално приемливи нива, стана ясно още.

Мерките, които ще се изпълняват по компонент „Водоснабдяване“, са: реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи с дължина 10,205 км. и на водопроводни участъци с висока загуба на вода с дължина 63,261 км. Заложена е подмяна и модернизация на системите за обеззаразяване и дезинфекция на ПС „II подем“- Русе.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се доизгради битова и дъждовна канализация в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ заедно със съответните технически съоръжения. Това ще реши един дългогодишен проблем на жителите им. За тяхно удобство на сайтовете на проекта и на дружеството ще бъде публикувана информация за стъпките, които те трябва да предприемат, за да присъединят домакинствата си към канализацията.

За да се преустанови наводняването на бул. „Христо Ботев“ при обилен дъжд, ще се направи подземен резервоар за задържане на водата. С цел повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите ще се проектира и изгради интегрирана информационна система; ще се въведе система за дистанционен мониторинг на преливници и в ключови точки на главните канализационни колектори.

Екипът за управление на проекта увери, че по време на строителството ще се старае да информира гражданите своевременно за графика на строителството и спирането на водоподаването. „Ще има затруднения за хората, но ще се стараем да ги минимализираме, няма да позволим дадена улица да се разкопае и по нея да не се работи“, каза Нейчев. Той уточни, че при разкопаване на улицата под 50 % ще се възстановяват само нарушените настилки, а при разкопаване над 50 % ще се асфалтира цялата улица.

Проектът на „ВиК“ ООД-Русе се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е 131 783 167,65 лева, като в сумата са включени над 13,9 млн. лева собствен принос на бенефициента и над 21,9 млн. лева ДДС (недопустим разход), които дружеството осигурява с кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие.15 февруари 2024 е крайната дата за окончателно приключване на проекта.