П О К А Н А за откриване на нов лабораторен комплекс в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 24.06.2021 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Драган Цанков“ № 8, ще се състои официалнa церемония по откриване на Лабораторен комплекс към Департамент „Биоактивност на продукти”. Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по: микробиологични изследвания; вирусологични изследвания; клетъчна и молекулярна биология; вивариум с физиологична лаборатория; In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.

Изграждането на лабораторния комплекс е реализирано със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) 2014 - 2020 г. и е на обща стойност 23 791 055 лв., от които 20 222 396 лв. европейско финансиране и 3 568 658 лв. национално финансиране.

Бенефициенти на проекта са: Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водещ партньор), Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН.

Новият лабораторен комплекс представлява модерна научноизследователска структура, с най-съвременно научно оборудване, което създава условия за работа и развитие на екипа от изследователи.

Основната дейност на комплекса ще бъде свързана с изследване на комплексни екстракти от лечебни и ароматни растения, техни фракции и метаболити по отношение на спектър от биологични активности, като антимикробна активност, антивирусна активност, in vitro и in vivo изследвания на клетъчно, органно и организмово ниво.

Официални покани за събитието са отправени към Министър на Образованието и науката, Заместник-министър на Образованието и науката, представители на Изпълнителна агенция „ОПНОИР“, Представители на Столична община, Ректорско ръководство на СУ „Св. Климент Охридски“, Официални представители на координатора и партньорските институции по проекта, представители на бизнес средите.

Събитието е отворено за представители на медии, отразяващи развитието на съвременните научни изследвания в България.