МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАДНЕВО

На 21.06.2021 г. от 11:30 часа, в двора на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево, със символична „Първа копка“ се даде старт на изпълнението на проект „Основен ремонт и оборудване на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево“.

На събитието присъстваха д-р Теньо Тенев - кмет на община Раднево, г-жа Милена Димитрова - директор на Второ основно училище, заместник кметовете на общината - инж. Димитър Желев и г-н Светослав Маринов, г-н Деко Делев - секретар на община Раднево, представители на фирмата изпълнител на обекта „СУПЕРСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, представител на ,,АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ - строителен надзор на обекта, учители и ученици от училището, представители на медиите и граждани.

Основната цел на проектното предложение е да се подобри и модернизира общинската образователна инфраструктура в община Раднево, чрез основен ремонт и оборудване на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево. В рамките на проекта са предвидени ремонтни дейности за основна сграда, физкултурен салон и пристройка към училището, изграждане на нова сграда с предназначение за столова, с капацитет за 90 души, както и доставка и монтаж на прилежащо оборудване на помещението за хранене.

Строително-монтажните работи са разделени на два подобекта, финансирането на които е осигурено от два различни източника - Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на образованието и науката.

Първият подобект се реализира в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0033-C01 от 31.03.2020 г., сключен между Община Раднево и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

За изграждането на втория подобект е осигурено финансиране от Министерството на образованието и науката. След анексиране, общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ е в размер на  351 311,87 лв. За изграждането на столовата от Министерство на образованието и науката са осигурени средства в размер на 171 942 лв.

Договорът към Държавен фонд „Земеделие“ е със срок за изпълнение до 36 месеца от датата на подписването му, като срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 119 дни.