ОИЦ-ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОП „ХРАНИ“

Експерти от Агенция „Социално подпомагане“ запознаха представители на общини от областите Варна и Добрич с всички новости при работа по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. На информационна среща в ОИЦ-Варна на доставчици на социални услуги, които работят по Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“, бяха представени последните изменения в ръководството за изпълнение и управление на договори по програмата.

Валентина Гочева - главен експерт в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ в Агенцията за социално подпомагане, обърна внимание на изискванията при подбора на подпомаганите, изпълнението на рецепти при приготвяне на храната и защитата на личните данни на потребителите на услугата.

От особено значение е доставчиците, които предоставят топъл обяд, да спазват сроковете за така наречената продължаваща принадлежност. На всеки 6 месеца е необходимо потвърждение, че подпомаганото лице има право на помощта, подчерта експертът.

При подбора на потребителите трябва да се отстранят слабостите и пропуските при определяне на целевите групи. Това е важно, за да не се допуска хора в нужда да остават извън програмата, а в същото време да се подпомагат такива, които не са в крайно затруднено положение, добави Гочева.

Според новите правила, на всяко подпомагано лице се прави досие, което се въвежда в електронната система на Дирекция „Социално подпомагане“. Това понякога води до забавяне в изготвянето на списъците с актуалните потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд“, но е задължително изискване, стана ясно на информационната среща.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. е одобрена от Европейската комисия на 05.12.2014 г. Тя е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата е насочена  към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация.

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна