ОИЦ-ЯМБОЛ ЗАПОЗНА БЕНЕФИЦИЕНТИ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6.3. „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРСР 2014-2020 С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ

Екипът на Областен информационен център-Ямбол организира съвместен семинар с Националната служба за съвети в земеделието и с Българската агенция по безопасност на храните, насочен към животновъди, изпълняващи проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Семинарът имаше за цел да даде практически насоки за осигуряване на биосигурност в животновъдните стопанства, за изискванията към животновъдните обекти и за условията за изпълнение и отчитане на проектите.

Експертите на ОИЦ-Ямбол запознаха присъстващите с модулите в ИСУН 2020 и по-специално с модула за отчитане на проекти и работата с него. Насочиха вниманието на бенефициентите към важни за изпълнението и отчитането на проектите им изисквания, свързани с промяна в бизнес плана, в административния договор, в юридическата форма и капитала и др.

Бяха очертани основните изисквания към бенефициентите съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, видовете санкции и как да бъдат избегнати, сроковете за изпълнение.

Експертите показаха модула за комуникация с Управляващия орган в ИСУН 2020, случаите, в които се налага да бъде използван и сроковете, които трябва да бъдат спазени.

Семинарът бе изключително практически насочен и имаше за цел да даде информация и насоки, които да подпомогнат животновъдите да изпълнят и отчетат проектите си коректно и съгласно изискванията.

Редицата въпроси и казуси, които бяха дискутирани по време на семинара и след него показаха, че предоставената информация е била полезна и необходима за бенефициентите.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic_yambol@abv.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол