ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ И ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПОЛИМЕРНИ НУТРАЦЕВТИЧНИ И КОЗМЕТИЧНИ ФОРМУЛИРОВКИ”

На 14 юли (сряда) 2021 год. от 15:00 часа в Институт по полимери при Българска академия на науките (БАН), ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 103 А, гр. София ще се състои официална церемония по откриване и ден на отворените врати на Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки”, по проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Лабораторният комплекс е изграден със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) 2014-2020 г., и е на обща стойност 23 791 055 лв., от  които 20 222 396 лв. европейско финансиране и 3 568 658 лв. национално финансиране. Бенефициенти на проекта са: Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водеща организация), Агробиоинститут към Селскостопанска академия (ССА), Факултет по химия и фармация и Биологически  факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН.

Каним всички заинтересовани лица да присъстват на събитието.

От управлението на проекта.