Общините Горна Малина и Елин Пелин с общ проект за битови отпадъци

В община Горна Малина се проведе встъпителна конференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“. Изпълнява се по   Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. , съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) и нациоанлния бюбжет. Изпълнява се от две общини - Горна Малина, като водеща община и  партньор - община Елин Пелин. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 7 234 203 лв., от които 6  149 073 лв. европейско и 1 085 130 лв. национално съфинансиране. 

На конференцията присъстваха инж. Ангел Жиланов - кмет на Община Горна Малина,  инж. Станислав Димитров – изпълняващ длъжността кмет на Община Елин Пелин, Иван Ников – председател на Общински съвет Горна Малина,  Николай Плещов - председател на Общински съвет Елин Пелин, както и представители на общинските администрации, екипът за управление на проекта, представители на фирмите изпълнители, гости.

            В началото кмета на община Горна Малина изтъкна ролята и значението от успешното изпълнение на проекта и очакваните положителни ефекти в резултат от неговото реализиране, след това ръководител на проекта Цветомир Калчев, представи подробна информация за основните цели, предвидените по проекта дейности, както и очаквания резултат.

            С реализацията проекта ще се намали значително количеството депонирани битови отпадъци, като това ще става чрез разделно събиране, рециклиране и компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Предвижда се да бъде осигурен допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране.

            На територията на двете общини – Елин Пелин и Горна Малина, ще бъдат доставени по 2 камиона за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и разпределени не по-малко от 428 съда за тяхното разделно събиране. Изпълнението на дейностите по проекта се очаква продължи до 07.04.2022 г.