Проектът на Споразумението за партньорство бе представен пред медии във Видин

Над 202,5 милиона лева са инвестициите от ЕС в областта във втория програмен период, предолояването на негативните тенденции и развитието с европейска подкрепа трябва да продължи и в следващите седем години

Проектът на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. представи днес пред медиите екипът на Областен информационен център-Видин. Управителят на центъра Мариела Савкова подробно представи стратегическия документ и акцентира на новите моменти в него, които ще са от съществена важност за бенефициентите от област Видин: въвеждането на един единствен контрол, а не на множество, потенциално и не напълно координирани одити, което ще улесни малкия бизнес и предприемачите; ускоряване на изпълнението на програмите и проектите с връщането на период на допълнително изпълнение N+2; задълбочаването на териториалния подход и необходимостта от общи координирани действия на бенефициентите за постигане на конкретна цел; концентриране на инвестиционните приоритети на 5, вместо 10, както бе във втория период; акцент на дигитализацията и транспортната свързаност; новата политика в сферата на околната среда; широкото разпространение на иновациите и научно-изследователската и иновационна екосистема; устойчив растеж на предприятията и развитие на бизнес средата; максимално опростяване на целия цикъл на подготовка и изпълнение на бъдещите проекти. (Виж приложена подробна презентация).

Мариела Савкова посочи, че за да се преодолее негативната тенденция: разликата  в икономически план между София-град и Видин да нарастне от 43 пъти през 2007 г. до 65 пъти през 2016 г., трябва да се положат усилия от всички заинтересовани страни, като изпълнението на заложените мерки в Споразумението за партньорство ще динамизира този процес.

Експертът Цветомир Ценков, който представи инвестициите от ЕС в област Видин от 2007 година насам, също посочи, че са важни не само цифрите, като статистика, но и реалните ползи и добавената стойност, които са донесли на региона привлечените от проекти европейски средства. В сравнение с първия период, когато в област Видин са реализирани 127 проекта от 67 бенефициента на стойност 89 736 592 лева, след 2014 г. общата стойност на 373-те договора на 261 бенефициента е 202 550 537 лева. Водещи бенефициенти са Община Видин (19 договора на стойност 83 670 874 лева), ВиК-Видин (2 проекта на стойност 23 885 240 лева), Община Белоградчик (23 договора на стойност 16 189 784 лева). Бизнесът в периода 2014-2020 г., значително е увеличил привлечените средства, подписани са 200 договора от 182 бенефециента на стойност 39 931 893 лева, като най-големият проект е за близо 5 милиона лева.

Именно възможността за финансиране на стартиращ бизнес или развитието на такъв в сферата на услугите, търговията и земеделието е сред най-често задаваните от бенефициентите въпроси, заяви още Цветомир Ценков. Той представи накратко двете предстоящи мерки по ПРСР – за млади фермери и малки стопанства, както и посочи, че се ще се очакват повече възможности за енергийно обновяване на сградите, тема, към която интереса на гражданите е много висок.

Екипът на ОИЦ-Видин ще проведе още едно събитие, посветено на Споразумението за партньорство, на което ще бъдат поканени всички местни заинтересовани страни. На отделно събитие с медиите ще бъде представен и напредъкът в изпълнението на Оперативните програми.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg

Файлови документи