ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПОПУЛЯРИЗИРАТ ПО ЕВРОПРОЕКТ В РАЗЛОГ

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ се включи в информационна кампания за популяризиране на дуалната система на обучение. Кампанията протече в рамките на два дни и стартира на 30 юли с конферентна среща, на която присъстваха учители, родители и ученици. Инициативата е част от изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ и по време на срещата бяха представени целта на проекта и основните му дейности.

Проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта му е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Във втория ден от информационната кампания, екипът на РПГ „Никола Стойчев“ посрещна родители, ученици и учители от други училища и ги запозна с материалната база и учебния процес в гимназията. По проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ вече бяха закупени модерни професионални уреди за оборудване на готварски и учебни работилници, учебни помагала и работно облекло на учениците. Погледите на гостите събра щандът с карвинг на плодове и зеленчуци, изработени от ученици на училището.

Общата стойност на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е 24 425 618,58 лева. Продължителността му е 36 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 31 октомври 2023 г.

Целеви групи по проекта на МОН са 9 800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение, представители на предприятията, родители.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28; 0893/405768

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com