Фирма от Добрич стартира проект за ефективно използване на ресурсите с европейски средства

На 22.01.2019 г. се проведе пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.004-0038-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД“, фанансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на фирма „К 2“ ООД, град Добрич, чиято основна дейност е проектиране и производство на мебели.

Проектът е с демонстрационен характер и има за цел да привлече и други предприятия от бранша да въведат подобни мерки в производството си. Чрез проекта предприятието ще управлява ефективно отпадъците си и ще намали използваното количество суровини за единица продукция. Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци и води до намаляване на използваните опасни химични вещества и количеството емисии в атмосферата. Той ще се изпълнява около териториите от мрежата Натура 2000, и по този начин ще има положителен ефект върху опазването на околната среда.

Предвидено е да бъде закупена линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система, която се състои от пакетно-разкройващ циркуляр, кантираща машина, аспирационна система и обработващ център, които ще се управляват напълно автоматизирано.. Въвеждането й в експлоатация ще доведе до подобряване ресурсната ефективност на производството чрез по-устойчиво използване на суровините, намаляване на количеството отпадъци, предотвратяване на производствен отпадък и намаляване на емисиите от производствената дейност чрез:

-намаляване количеството използвани суровини при производството на единица продукция (мебели от дървесина за столови и всекидневни)– средно претеглена стойност на намалението – 3,56%;

- по-ефективно управление на отпадъците при производството на единица продукция– 36,64%;

-предотвратяване на образуването на отпадък при обработката на дървесината и плоскостите;

- намаляване на специфичен отпадъчен поток от опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с такива;

- намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция с 5,68%;

 - намаляване на количеството емисии посредством включената към линията аспирационна система.

Изпълнението на проекта ще позволи на фирмата да въведе мерки за ресурсна ефективност, да подобри информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, да подобри ефикасността на производствените процеси и да намали себестойността на продукцията, което ще повиши конкурентноспособността на предприятието.

Общата стойност на проекта е 1 809 500 лева, от които 923 652,50 европейско, 162 997,50 национално съфинансиране и 722 850 лв. съфинансиране от страна на фирмата.

Представител на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) присъства на началната пресконференция, след която се обсъдиха и възможностите за кандидатстване на предприятията през 2019 г.