ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ НОВ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОДМЯРКА 6.1. „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРСР

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София), проведе в офиса на Центъра работна среща с експерти от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Регионалният координатор на Национална селска мрежа (НСМ) за област София.

По традиция срещите са поставени върху ползотворното сътрудничество между ОИЦ – София, НСМ и НССЗ, и регулярната обмяна на опит, добри практики и комуникация между екипите за област София.

Внимателно бяха преценени какви ще са въпросите, касаещи най-вече младите и малките земеделски производители. Едни от тях ще са насочени към гласуваните от Комитета за наблюдение (КН) критерии за оценка за очаквания прием по двете подмерки от ПРСР 2014-2020 г.: 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

И по двете предстоящи подмерки ще бъдат важни критериите, доказващи опит и образование на кандидата, инвестиции в чувствителни сектори, биологичните производства, инвестиции в планински райони или зони по Натура 2000, както и създаване на работни места.

За първи път КН въвежда нов критерии по подмярка 6.1 – инвестиции в дълготрайни материални активни, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии, ще се стимулира използването на ВЕИ и автоматизиране на работните процеси.

Обсъдени бяха възможностите за бъдещо сътрудничество и взаимодействие при провеждане на съвмести срещи с бенефициенти, както и предстоящи съвместни събития през последното тримесечие на тази година, за представяне на актуални възможности за европейско финансиране по програмите в обхвата на ЕСИФ, както и на инструмента на ЕС Next Generation.