ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „ABRACADABRA“

Областният информационен център-Варна се включи в работна среща по проект „ABRACADABRA“, организирана от Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ). Целта бе да се обсъдят възможностите, създадени на база подхода AdoRes, за използване на финансови механизми за основно обновяване на сгради.

Проектът, който се финансира по програма „ХОРИЗОНТ 2020“, е с продължителност 3 години и приключва през месец май 2019-та. Общият му бюджет е 1 993 168,75 евро.

Партньори, освен АБЧО, са организации от още десет европейски страни: Италия, Гърция, Испания, Белгия, Германия, Латвия, Великобритания, Румъния, Холандия, както и от една асоциирана страна - Норвегия. 

Основната идея на подхода AdoRes е постигане на енергийна ефективност чрез мерки за саниране, които са по-широкообхватни от стандартните като изолация и смяна на дограма. Този метод е по-скъп, но гарантира съвременен продукт и възвращаемост на вложението, обясниха експерти. Подходът изследва възможностите да се инвестира в дълбоко обновяване на сградите чрез надстрояване и дори изграждане на допълнителни пристройки. Така, чрез строежа на още едно тяло, биха се компенсирали разходите по саниране след продажбата му или отдаването му под наем. Подходът обръща специално внимание и на използването на възобновяеми енергийни източници. Чрез енергийна и архитектурна трансформация може да се постигне значително увеличение стойността на недвижимите имоти, подчертаха експертите

Предимствата от подобен тип саниране са повишаване на комфорта и намаляване на енергийните разходи, постигане на висок дял ВЕИ, енергийна независимост. Съществуват и предизвикателства като проучване на техническата устойчивост на сградите, презастрояване и промяна на плътността и височината на зданието. Сред възможните проблеми бяха откроени липсата на квалифицирани работници, дългият технологичен процес, повишеният сеизмичен риск, недостатъчно средства за инвестиция, липса на диалог при етажните собствености. За да се приложи подходът AdoRes, са необходими и законодателни промени и опростяване на процедурите за купуване на енергия от ВЕИ, добавиха експертите. За целта е създадена работна група, която да внесе предложение за изменение на Закона за енергийната ефективност.

Организаторите на срещата представиха няколко примера от различни европейски градове за „дълбоко“ обновяване на сгради.  Бяха дискутирани и четири начина за финансиране: чрез спестявания, банкови заеми, грантови схеми и субсидии. Целта бе да се определят такива, които са приложими за България.

В дискусията участваха главният архитект на Варна Виктор Бузев, представители на банки, инвеститори, строителни компании, публични органи и компании за социални жилища, заедно с всички останали заинтересовани страни от проекта „ABRACADABRA“. Те се обединиха около становището, че за страната ни и конкретно за Варна най-подходящо би било създаването на фонд за саниране по примера на латвийския град Рига, който да дава заеми при облекчен режим. В дискусията бяха изказани мнения доколко моделът е приложим в български условия, в каква посока да се търсят законодателни промени, кои сгради са удачни за пристрояване, как собствениците на имоти да се поощряват да използват ВЕИ.

Основната идея от работната среща, която ще бъде използвана занапред при работа по проекта, е да се създаде база данни чрез проучвания и анализи къде във Варна има резерв на сграден фонд и дали градът има потенциала да работи по подобен модел на саниране. Бе повдигнат и въпросът за екологичното обновяване на сградите и въвеждането на единен стандарт на саниране.

Резултатите от срещата ще бъдат представени на международен семинар в Брюксел на 7 февруари тази година.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна