2.3. Ефективно насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в различните сектори навсякъде в Съюза