1.1. Добро управление на национална или регионална стратегия за интелигентна специализация