4.5. Национална стратегическа рамка на политиката за приобщаване на ромите