ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРЕД СТУДЕНТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща със студенти от катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ към УниБИТ за запознаване с възможности за европейско финансиране през новия програмен период и проблемите, които биха могли да бъдат решени с помощта на европейското финансиране.

Експертите от центъра представиха и структурата на финансирането в периода 2021-2027, основни области на подкрепа по програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, както и основни функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

По време на срещата студентите получиха също практически насоки как се попълва формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Презентациите бяха съпътствани от оживена дискусия, най-вече за устойчивостта на отделните проекти.

Събитието се проведе при спазване на всички действащите противоепидемични мерки на територията на Република България.

 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.