ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО“ КЪМ УНИБИТ

Екипът на Областен информационен център - София (ОИЦ-София) представи пред студенти от специалност „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ към Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)  структурата на финансирането на средствата от Европейските фондове в България през новия програмен период 2021-2027. Експертите представиха пред студентите, основните области на подкрепа по програмите в обхвата на новата Кохезионна политика на ЕС, както и функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Участниците в срещата проявиха най-голям интерес към цел на политиката (ЦП)5 Европа по-близо до гражданите, насочена към насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи. По време на срещата, участниците получиха практически насоки за работа в реална среда с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).  

По време на събитието бяха спазени всички действащи изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.