Разградски фирми изпълняват проекти по ваучерна схема на ОПИК

Две предпрития от Лудогорието – „Кем пласт” ЕООД и „Интер инженеринг - 10” ООД започнаха изпълнението на проекти по процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП”. Тя е финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Ваучерът на първата фирма е от тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги, той е на стойност 5 000 лева. Бенефициентът е използвал ваучера за изработване на интернет сайт на предприятието.

Ваучерът на „Интер инженеринг - 10” ООД е от тип 2 – за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси и за ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите“. Той е на стойност 20 000 лева.

Бенефициентът ще използва ваучера за снабдяване на фирмата с чертожен софтуер.

Двете фирми ще изпълняват проектните си дейности за период от 9 месеца.

Целта на „Ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП”, е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.