СЪС СРЕЩА С МЕДИИТЕ ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ – ПЕРНИК

Актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове представи Областният информационен център – Перник на информационни дни, проведени на територията на общините от региона. Кампанията завърши със среща за проактивна работа с представители на регионалните печатни и електронни медии.

Атрактивна за земеделските производители е предстоящата мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програма за развитие на селските райони, която се очаква да стартира скоро. Кандидатите могат да разработят проекти, насочени към подобряване цялостната дейност на предприятието чрез: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности; внедряване на нови продукти, процеси и технологии; подобряване сътрудничеството между производителите; намаляване себестойността на продукцията; подобряване енергийната ефективност; подобряване условията на труд; подобряване безопасността на храните; производство на биохрани чрез преработка на биопродукти; опазване на околната среда; и инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им е общата цел на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4“ по ОПРЧР, по която допустими кандидати са общините.

Първата покана на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху ромите)“ е насочена към неправителствените организации, които да разработят проекти, стимулиращи по-голямото социално сближаване в България чрез подобрено разбиране между мнозинството и културите на малцинството.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.