Приключи втората информационна кампания за годината на Областен информационен център – Монтана

Информационни срещи под формата на открити приемни в общините от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на втория си цикъл от срещи за 2021 г.

От 24 септември до 12 октомври пред представители на териториалните администрации, бизнеса и неправителствените организации, както и пред земеделски стопани и заинтересовани граждани, експертите представиха предстоящите до края на годината възможности за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Голям интерес предизвикаха подготвяните в момента приеми по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, чиято цел е увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани, и по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", по която ще бъдат финансирани дейности за развитие на малки земеделски стопанства от регистрирани земеделски производители.

Предстои да бъде отворена и Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, която дава шанс на местни инициативни групи, които нямат финансирани стратегии през настоящия програмен период, да изготвят и изпълнят нова стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Дава се възможност и за сформиране на нови местни инициативни групи и създаване на стратегии за тяхното развитие чрез подхода ВОМР.

По мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” до края на годината или до изчерпване на финансовия ресурс е отворена за кандидатстване и процедурата за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество от подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Най-голям интерес посетителите на мобилния щанд на ОИЦ – Монтана и този път проявиха към възможностите за стартиране и развиване на малък бизнес, както и към мерките за подпомагане на предприятията, засегнати от Ковид-кризата.