ОИЦ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Програма за научни изследвания, иновации  и дигитализация за интелигентна трансформация /ПНИИДИТ/ 2021-2027 г. представи екипът на Областен информационен център - Благоевград по време на онлайн информационна среща. По време на събитието, което се състоя във Фейсбук страницата на Центъра, експертът Бисер Младенов запозна аудиторията с обхвата на програма, бюджета ѝ, приоритетите в нейното прилагане и индикативни дейности, които ще получат финансиране през следващите шест години.

ПНИИДИТ 2021-2027 г. подкрепя приоритетите на политиката, определени в Споразумението за партньорство, които са свързани с повишаване качеството, капацитета и продуктивността на научно-изследователската и иновационна екосистема, повишаване на темповете на цифровизация на публичния сектор в полза на гражданите и бизнеса и има допълващ ефект по отношение на приоритетите, свързани с устойчивия растеж на предприятията, развитието на предприемаческата екосистема и бизнес среда, и цифровизация на предприятията.

Постигането на целите на Програмата е разпределено в два основни приоритета - Приоритет 1 – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и Приоритет 2 - „Цифрова трансформация на публичния сектор“. Третият приоритет по Програмата е „Техническа помощ“, който финансира функионирането на Управляващия орган и дейностите, които той осъществява.

Изпълнението на Приоритет 1 от ПНИИДИТ 2021-2027 г. ще доведе до постигането на две специфични цели - „Развитие и повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и усвояване на съвременни технологии“ и „Развитие на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество“. Отделните специфични цели ще се реализират в няколко приоритетни направления. Потенциални бенефициенти по този приоритет ще бъдат научни и научно-изследователски организации, висши училища, предприятия, иновационни клъстери, офиси за технологичен трансфер, индустриални паркове, консорциуми, институции и ведомства, работещи в областта на  научноизследователската и иновационна дейност.

„Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи“ е специфичната цел, заложена в Приоритет 2 на Програмата. Дейностите са разпределени в две приоритетни направления – „Данните, като ключов капитал на обществото“ и „Киберсигурност“, а потенциални бенефициенти са ведомства и институции в сферата на научните изследвания и иновациите и закрилата на индустриалната и интелектуална собственост.

Общият бюджет на  ПНИИДИТ 2021-2027 г.  е 1 171 956 517 евро. От тях 885 510 000 евро са осигурени от Европейски фонд за регионална развитие, а националният принос на България е в размер на 286 446 517 евро. Най-много средства от бюджета - 764 385 088 евро, са отделени за Приоритет 1, следва Приоритет 2 с 377 257 143 евро и 30 314 286 са за Приоритет 3.

Кампанията на ОИЦ – Благоевград за представяне на Програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2021 – 2027 г. продължава и следващата седмица - в четвъртък, 21 октомври, когато експертите на центъра ще запознаят всички заинтересовани с проекта на новата Програма „Образование“. 

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28; 0893/405768

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com