Организиране и провеждане на серия от срещи с представители на местните власти

Проект: Business council - 6275 BC- Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Сдружение "Местна инициативна група-Неделино"
Документация