ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В ОБЩАТА КАМПАНИЯ НА МРЕЖАТА, ПОСВЕТЕНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Екипът на ОИЦ - София представи работен вариант на Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г. Срещата е част от обща кампания на мрежата от Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, която се провежда в периода 22 ноември - 17 декември 2021 г.

Целта на кампанията е представяне на основните елементи и приоритети за финансиране разписани в проекта на документа, както и приноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към целите на Споразумението.

През следващия програмен период, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза:

1. По-интелигентна Европа - чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;

2. По-зелена, нисковъглеродна Европа - чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска;

3. По-добре свързана Европа  -  чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;

4. По-социална Европа - чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права;

5. Една Европа по-близка до гражданите - чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните  нициативи.

Формулираните в Споразумението за партньорство приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 г. Документът очертава основните направления на инвестиции с европейско финансиране през следващия програмен период. Връзката между националните приоритети и основните цели на Политиката на сближаване ще се осъществява чрез:

• Иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;

• Чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;

• Одобряване на мобилността и регионалната свързаност;

• Развитите на човешките ресурси и образование;

• Устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, както и на техническите консултации с Европейската комисия.

Проектът на Споразумението за партньорство е публикуван Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg  и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg

Очаква се документът да бъде одобрен от Европейската комисия в началото на 2022 година.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.