ОИЦ-Шумен представи Споразумението за партньорство (2021-2027)

Споразумението за партньорство на Р.България с Европейската комисия за периода 2021-2027 бе представено днес на онлайн събитие, организирано от Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен. Ирена Стефанова - експерт "Комуникация и логистика" в ОИЦ говори за целите, приоритетите и финансовата рамка на СП пред участващите в събитието представители на заинтересовани страни - общини, фирми, неправителствени организации, учрежения и институции от област Шумен.  

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството през новия програмен период. С него се поставя и рамката за управление на средствата от Европейските фондове в България.

Документът определя приоритети за финансиране въз основа на реалистична преценка на нуждите и поставяне на ясни и конкретни цели. 

През програмен период 2021-2027, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на пет политически цели на Съюза и Фонда за справедлив преход - "По-интелигентна Европа", "По - зелена Европа", "По-свързана Европа", "По-социална Европа" и "Европа по-близо до гражданите". Средствата от ЕСИФ през следващите шест години ще бъдат предоставени на страната ни, чрез десет нови оперативни програми - в т.ч. "Развитие на регионите", " Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Транспортна свързаност", "Околна среда", " Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", "Образование", "Развитие на човешките ресурси", "Храни и основно материално подпомагане", "Техническа помощ", "Морско дело, рибарство и аквакултури". Подкрепата ще бъде предоставена още и през 12 програми за трансгранично сътрудничество.

Онлайн събитието на ОИЦ-Шумен се проведе в рамките на Национална информационна кампания на мрежата от 27 ОИЦ в страната.