ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027Г.

Над 30 представители на общини, на академичната общност, на бизнеса, на неправителствения сектор, местни инициативни групи и заинтересовани лица се включиха в провелата се днес онлайн информационна среща на ОИЦ-Ямбол.

Събитието бе част общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 22 ноември 2021 г. – 17 декември 2021 г.

Управителят на Областния център - Деница Цонева представи петте политически цели на Съюза, включени в проекта на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г., заложените в тях приоритети, програмите, които ще допринесат за постигането им в България и очакваните резултати. Бяха очертани промените и новите подходи за реализиране на политиките, които са залегнали в програмите през периода 2021-2027г.

Присъстващите бяха запознати с програмите за териториално сътрудничество, както и с особеностите при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие и на Фонда за справедлив преход.

 

Областен информационен център-Ямбол

гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 34

тел. 046 620 186                                     

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg