ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Заключителна пресконференция за отчитане дейностите по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021 г.” се проведе в офиса на центъра. По време на събитието, бяха изнесени точни данни за постигнатите резултати, след приключване на дейностите. Основната цел на проекта е да се осигури равен и пълен достъп, широка информираност и активна комуникация и стимулиране участието на населението и заинтересованите страни на територията на области София-град и София-област за кохезионната политика на ЕС, нейните цели и възможности в България. В тази връзка в рамките на проекта ОИЦ-София организира и проведе над 40 информационни събития в област София-град и 132 в общините от София-област.

В събитията взеха участие представители на общински и районни администрации, бизнеса, образователни, културни и социални институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите. На събитията бе предоставена актуална информация на широк кръг потенциални бенефициенти по програмите в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Като през тригодишния период екипът на центъра е консултирал над 3 000 души.

Това е момента, в който екипът на ОИЦ-София разяснява на достъпен за широката общественост език, основни моменти по програмите и специализирана информация по отделни приеми. Като цяло интересът на гражданите е към програмите, които предоставят възможности за безвъзмездно финансиране на проекти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, мерки за енергийна ефективност в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, мерки в областта на земеделието, подобряване на инфраструктурата и услугите в малките населени места. Или такива, които водят до подобряване качество на живот.

За популяризиране приоритетните области на ЕСИФ в България са проведени интерактивни събития с деца и младежи от столицата, а също така и общи инициативи за мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, реализирани в рамките на тригодишния период.

Тази година се навършват 10 години от създаването на Областен информационен център София-град и София-област. Бенефициент на проект е Столична община, а стойността му е 599 961 лева за периода 2019-2021 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В края на заключителната пресконференция бе отбелязано, че в момента е отворена процедура за БФП, чрез която ще се осигури функционирането на мрежата от 27 информационни центъра през следващите две години.