ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ОТ 27 ОИЦ В СТРАНАТА И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ЮГОЗАПАДНИЯ РЕГИОН ПО ВРЕМЕ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) участва в информационно събитие, в рамките на организирано работно посещение от Програма на ООН за развитие (UNDP) в Република Северна Македония и Сдружението на Югозападните общини (СЮЗО) в Република България. Информационната среща е организирана като част от работно посещение на експерти от Министерство на местното самоуправление, Бюрото за регионално развитие и други институции от Република Северна Македония. Работното посещение в България е част от процес на създаване на Агенция за регионално и местно развитие и цели проучването на българския опит и запознаването с цялостната система, включваща финансовите механизми, предизвикателствата, добрите практики и извлечените поуки, в областта на регионалното развитие.

Експертите на ОИЦ-София представиха структурата и основните функции на мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България. Презентацията беше съсредоточена върху добри практики на проекти с регионално значение от Югозападен регион. Представени бяха проекти насочени към подобряване на социалната инфраструктура и градска среда в градовете Перник и Кюстендил, осъществени с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За област Благоевград екипът представи проекти за подобряване на социалната инфраструктура в град Благоевград и подобряване управлението на битовите отпадъци в община Петрич, чрез изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци. Проектите са реализирани съответно по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП „Околна среда“ 2014-2020. За областите София-град и София област експертите се спряха на проекти за  подобряване на различни видове инфраструктура на територията на град София, както и проект за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица /за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч/. Проектите са финансирани от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП „Околна среда“ 2014-2020. Екипът на ОИЦ-София благодари на колегите от областните информационни центрове от  Югозападен регион за оказаното съдействие в подготовката на презентацията.

 

ОИЦ-София с Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.