ОИЦ – ПЕРНИК СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА, ПОСВЕТЕНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ОИЦ – Перник се включи, с онлайн среща, в годишната национална кампания на Мрежата от информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на ЕС в България. Събитието премина в три модула. Първата част бе представена от управителя на Инфоцентъра – инж. Ирена Георгиева, която направи ретроспекция на всички национални инициативи на Мрежата и по-значими събития, проведени от екипа на ОИЦ – Перник. Във втория модул експертът Ваня Давидова представи проекта на Споразумението за партньорство. В заключителната част експертът Милен Станимиров подчерта постигнатите резултати за десетте години функциониране на Центъра, както и усвояването на еврофондовете на територията на областта.

Фокусът  на тазгодишната кампания е представяне на проекта на Споразумение за партньорство на страната ни, като държава-членка на ЕС и приноса на бъдещите програми към неговите цели. Споразумението за партньорство е основният стратегически документ, който рамкира визията и приоритетите за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление през програмен период 2021 – 2027 г.

През третия за България програмен период, в рамките на нашата страна, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, както и по Фонда за справедлив преход, които са: Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, Цел на политиката 2: По-зелен, нисковъглероден преход към икономика с нетни нулеви въглеродни емисии и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ, Цел на политиката 4: По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права и Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи. Определените цели ще бъдат постигнати чрез интервенции в различни приоритети и направления.

В Споразумението за партньорство са включени и трансграничните програми и програмите за териториално сътрудничество, които ще действат на територията на България до 2027 г.

Кампанията на Мрежата от информационни центрове се провежда на територията на цялата страна в периода  ноември - декември 2021 г.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от 27 информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.