ОИЦ-Ловеч с първа информационна среща за 2022 г.

На 14 януари 2022 г., в залата на Общински съвет – Ловеч, Областният информационен център проведе информационна среща с представители на общинска администрация и кметове на малки населени места от община Ловеч. Екипът на центъра представи пред кметовете и кметските наместници възможността да кандидатстват по Национална кампания „За чиста околна среда 2022 г.“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Експертите от ОИЦ-Ловеч запознаха присъстващите над 30 души с условията за участие и основните изисквания на Националната кампания „За чиста околна среда 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС. Целта на кампанията, ежегодно, е да се изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да се повиши екологичната култура и самосъзнание на местните общности и загрижеността към опазване на мястото, в което живеем. Екипът на ОИЦ представи допустимите дейности и разходи в настоящата кампания, сроковете за кандидатстване и изпълнение на проектите и необходимите документи, които заявителите трябва да представят при кандидатстване. Обсъдени бяха възможностите за финансиране на проектни идеи за облагородяване на паркови и зелени площи, изграждане на спортни и детски площадки, обособяване на еко-кътове с беседки, пейки и др., в т.ч.допустими дейности като почистване, облагородяване, озеленяване и реновиране на обекти, възстановяване и/или изграждане на нови такива – детски, спортни площадки и кътове за отдих. Експертите акцентираха върху новите моменти в Кампания 2022, като максимално допустимите средства, за които кметствата и общините могат да кандидатстват тази година – 15 000 лв. с включен ДДС и кандидатстването през Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.) или по електронна поща, но не и по поща, с куриер, или на ръка. Изтъкнати бяха всички важни документи, необходими при изготвянето и подаването на Заявлението. Традиционно екипът на ОИЦ-Ловеч отговори на запитвания от заинтересованите кметове и пожела успех на всички техни начинания и инициативи, както и здрава и спорна 2022 година.        

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com