С европейски средства се популяризира и съхранява морското и културното наследство на територията на Местната инициативна група „Шабла-Каварна-Балчик“

На 08.01.2022 г. в сградата на новопостроения по европейски проект Морски клуб „Кария“, гр. Шабла се проведе първата информационна конференция по проект „Популяризиране на наследството на Черно море”. Проектът се осъществява чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

По време на конференцията заинтересованите страни и заявилите участие в курсовете участници бяха запознати с целите на проекта, заложените дейности и очакваните резултати. На събитието присъстваха и представители на изпълнителите на конкретните обучения, които отговаряха на въпроси на участниците. Планираните курсове са разделени в четири направления: обучение за водолаз 1* или водолаз 2*; професионално обучение по част от професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури“, специалност „Промишлен риболов и аквакултури“; придобиване на правоспособност “Водач на кораб до 40 БТ по море”; курс „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове и надграждащ курс „Воден спасител на открити водни площи и море“.

Освен информационни материали, беше представен и иновативно изготвеният каталог „Символи на историческото, природното и морско културно наследство на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“, чиято цел е да повиши информираността на обществеността, туроператорите и туристите, относно възможностите за културно – исторически туризъм в Североизточния черноморски район.

Освен книжно издание, каталогът разполага и със дигитален вариант, който може да разгледате на следния интернет адрес: https://online.fliphtml5.com/opxbw/nfzp

Проектът „Популяризиране на наследството на Черно море“ е на стойност 49 022 лв. и се изпълнява от неправителствена организация със седалище гр. Шабла.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg