Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Турция 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се проведе на 21 февруари 2022 г. от 15:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време.

Пълният текст на проекта на Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България-Турция 2021-2027., както и нейно резюме, в което е представено в систематизиран и обобщен вид най-важната информация за планираното изпълнение на програмата, можете да намерите прикачени по-долу.

Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане следва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 14 февруари 2022 г. на ma_ipacbc@mrrb.government.bg

След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в WebEx срещата на посочените от тях електронни пощи. 

Проектът на програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Турция 2021-2027 е публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации: www.strategy.bg, интернет страницата на МРРБ: https://www.mrrb.bg/, както и на интернет страницата на програмата www.ipacbc-bgtr.eu.

Коментари и становища по публикувания проект на програмата можете да представяте в срок до 2 март 2022 г. в деловодството на МРРБ на адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, както и в електронен вид на e-mail адрес ma_ipacbc@mrrb.government.bg.