ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В ОИЦ-СИЛИСТРА

В залата на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се състоя работна среща с областния управител Катя Кръстева и със заместник областния управител Минчо Йорданов. Екипът на ОИЦ-Силистра представи дейността и функциите на Центъра в рамките на проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020. ОИЦ-Силистра продължава да развива своята информационна дейност, свързана със запознаване на потенциалните бенефициенти и широката общественост с възможностите, които предоставят европейските фондове през програмните периоди 2014-2020 и 2021-2027.

Проследен бе и напредъкът по изпълнението на Оперативните програми на територията на област Силистра. Експертите направиха обзор на европейските инвестиции и представиха обобщена информация по общини и по направления, което илюстрира постигнатите резултати. Обърнато бе внимание на новите функции на служителите в ОИЦ-Силистра във връзка с прилагането на интегрирания териториален подход. Те предвиждат участието им в звената за медиация и за публични консултации, които са част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране. Целта на новия подход е намаляване на регионалните дисбаланси през програмния период 2021-2027 г. чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.