С проект по ОПРР беше обновена сградата на „Социално подпомагане“ в гр. Горна Оряховица

На 8 февруари 2019 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите цели и резултати от реализацията на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C02 „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги в гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на проекта възлиза на 804 172 лв., като съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 625 107 лв., съфинансирането от държавния бюджет е 110 331 лв., а участието на Община Горна Оряховица е близо 69 000 лв.

Това е поредният успешно приключен проект във връзка с Инвестиционната програма и с реализацията му се постигна максимален ефект, както за посетителите и потребителите, така и за работещите в сградата на Дирекция „Социално подпомагане“, която е втората по посещаемост сграда в Горна Оряховица. Това заяви кметът на общината на инж. Добромир Добрев, който откри заключителната пресконференция.

Ръководителят на проекта инж. Ивайло Обрешков запозна представителите на медиите с извършеното обновяване в сградата - ремонт на покрив, хидро и топлоизолация, смяна на дограма, газификация и подмяна на отоплителна инсталация, нова ел. инсталация и енергоспестяващо осветление, инсталация за противопожарна и аварийна безопасност и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. С реализираните дейности са постигнати и специфичните цели на проекта - повишаване на енергийната ефективност, намаляване на потреблението на ток с 312 700 киловат/ч  годишно, намаляване на вредните емисии на парникови газове със 7,912 тона въглероден диоксид годишно, равен достъп за предоставяне на услуги за 2065 лица.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Горна Оряховица Боряна Кирилова, припомни че административната сграда е строена преди 1950 г. и подчерта, че с приключения само за четири месеца ремонт е подобрена работната среда на 46 души персонал, както и за намиращите се в сградата Клуб на пенсионера и организацията на слепите в града.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ и Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

 

Светослав Стефанов

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Областен информационен център – Велико Търново

гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 24

тел: 062 / 620 072; 062 / 620 075

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6

http://facebook.com/oic.vt