ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА РАБОТНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА

Областният информационен център-Варна представи дейността на 27-те центъра на работна среща на Националната селска мрежа (НСМ). На събитието присъстваха представители на областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, експерти към Звеното за управление на НСМ, Националната служба за съвети в земеделието, Министерството на земеделието и храните, висши училища и местни инициативни групи. Управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова запозна присъстващите с дейността и услугите, които предоставя мрежата от Областни информационни центрове в страната, и изрази готовност за сътрудничество и съвместна работа с Националната селска мрежа.

Звеното за управление към НСМ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е посредник между бенефициентите и Управляващия орган и целта му е да се подобри координацията между страните. Членството в мрежата е доброволно. То дава възможност за ползване на опита и експертните познания, както от други мрежи в страната, така и от останалите страни-членки на ЕС. Осигуряват се обучения и участия в инициативи за обмяна на опит, проучват се добри практики.

Приоритетите на Звеното за управление на НСМ са насърчаване на силни партньорства, стимулиране на интегрирания подход за развитие на селските райони, достъп до актуална информация, разработване на капацитет и социален капитал в селските райони, поощряване активността и укрепване на капацитета на местните инициативни групи, улесняване процесите на административна тежест, отстояване интереса на заинтересованите страни в процеса на формиране на политики и вземане на решения на национално ниво и др.

Основната идея е да се стимулира комуникацията от бенефициентите в посока Управляващия орган, да се елиминират негативните ефекти в общуването между страните и да се показва добрият пример.

В дискусия на работната среща бяха събрани и обобщени предложения каква да бъде ролята и дейността на НСМ, така че да е по-полезна на бенефициентите. Сред идеите бе да се стимулират и показват активно възможностите за иновации и дигитализация в селските райони.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ инвестира средства за иновации. Част от бенефициентите имат разработки с приложение в селското стопанство и те могат да бъдат потърсени, предложи управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова. Тя припомни, че оперативната програма ще разпределя средства и за регионални иновативни центрове, в които могат да се включат университетите и бизнесът, както и други заинтересовани страни.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна