Фирма от община Добричка с подобрена енергийна ефективност

На 08.02.2019 г. в административната сграда на ВЕС ООД се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване енергийната ефективност на ВЕС ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г. Обща стойност на проекта е 2 525 400 лв., от които 1 499 875 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

На събитието присъстваха кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков, кметът на с. Бенковски Осман Осман, експерт от ОИЦ - Добрич, представители на бизнеса и  служители на компанията.

Бяха представени извършените дейности по проекта и постигнатите резултати: доставка и монтаж на автоматичен ротационен агрегат за директно отливане на ходила, въведена система за енергиен мениджмънт, сертифициране по международен стандарт ISO 50001:2011, енергиен и финансов одит и визуализация.

Чрез проекта дружеството инвестира в дълготрайни активи за повишаване на енергийната си ефективност чрез придобиване на производствено оборудване; повиши нивото си на познания с цел да се определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност и потреблението на енергията (внедряване и сертифициране на стандарта ISO 50001). Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринасат за въвеждане и развитие на екологосъобразни дейности и повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Не на последно място, проектът ще постигне разширяване на производствения капацитет на компанията.

По време на изпълнението на проекта, ВЕС ООД вложи допълнителни финансови средства в размер на 600 000 лв. за допълнително оборудване, включващо охладители, агрегат, компресори, форми за отливане и др., както и 300 000лв – за строително-монтажни работи. Чрез тези допълнителни средства, компанията създаде условия за безпрепятствена работа на ротационния агрегат за отливане на ходила.

Проектът се реализира в с. Бенковски, община Добричка и има принос за постигане на устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дейностите са напълно съобразени с изискванията за опазване на околната среда, повишават ресурсната ефективност и са в унисон с необходимостта от развитие на екологосъобразни дейности в производството.