Стартира инфраструктурен проект на „Водоснабдяване и канализация“ EООД - Стара Загора за подмяна на близо 60 км водопроводна и канализационна мрежа в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево

На 7 март 2022 г., бе открит строителен обект по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.“ Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

Инвестиционното намерение за гр. Стара Загора включва подмяна на над 40 км водопроводна мрежа, в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 измервателни зони в централните квартали на града. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумирана вода и се следят дебит и налягане. Ще бъде реконструирана и близо 17 км от канализационната мрежа на града. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

По план проектът ще се реализира до края на 2023 година в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лв., от които 76 217 148,61 лв. безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, 13 450 085,04 лв. е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет, и 11 996 296,57 лв. - собствени принос по проекта на „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора, заедно с 20 332 706,04 лв. недопустими разходи за ДДС.