НОВА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ДЕЦА В БЛАГОЕВГРАД С ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПРР 2014 – 2020 Г.

С официална церемония първа копка в Благоевград стартира развитие на три нови социални услуги за деца. Дейностите са част от проект „Социална инфраструктура за услуги за деца“ на Община Благоевград, финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е 1 176 500 лв., от които 1 000 025 са европейско финансиране, а 176 475 лв. са осигурени от националния бюджет. Общата стойност на проекта е съобразена с максималния размер на определената безвъзмездна финансова помощ за Община Благоевград, в качеството й на конкретен бенефициент по процедурата.

Проектното предложение не предвижда ново строителство. Включените услуги ще бъдат ситуирани в сграда общинска собственост, чрез извършване на преустройство и ремонт на съществуваща материална база. Средствата ще бъдат инвестирани в проектиране, строително-ремонтни дейности и авторски надзор за осигуряване на материална база за три нови социални услуги за деца в общността, а именно Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.  С част от заложените средства ще бъде осигурено необходимото за функциониране на центровете функционално обзавеждане и оборудване, отговарящо на всички изисквания за безопасност.

Пред обществеността и медиите, ръководителят на проекта изтъкна, че с изпълнението му ще бъде увеличен и капацитетът на социалните услуги в общността. Това са три от петте услуги, които са предвидени за изграждане в Община Благоевград в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствена работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца. Ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура за развитие на трите нови услуги, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Чрез изпълнението на проекта ще бъде осигурено социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите от Домовете за деца, лишени от родителска грижа.

Срокът за завършване на строително-монтажните работи е месец март, а за цялостното изпълнение на дейностите по проекта - 30 септември 2019 г.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Областен информационен център - Благоевград

Тел.: 0893 336728

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com