ОИЦ-ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА ФОКУС ГРУПА ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Областният информационен център-Варна бе домакин на фокус група по проекта „Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“ по Програма „Еразъм+“, дейност „Стратегически партньорства“. Преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, който е партньор по проекта, дискутираха и обсъдиха напредъка в работата и въпросите, залегнали в анкетната карта по проекта. Целта е да се подобри качеството на образование в публичната администрация в съответствие със стандартите в Болоня. В дейностите е заложено насърчаване на европейското сътрудничество и разработване на общи критерии и методология.

По проекта, който е на стойност 384 668 евро, висшето училище си сътрудничи с организации по публична администрация и университети от Словакия, Холандия, Чехия, Румъния, Словения и Унгария. Водеща организация е словашката NISPAcee.

Ще бъде стимулирано развитието на учебните програми, междуинституционалното сътрудничество, мобилностите и интегрираните програми за обучение, научните изследвания в областта на висшето образование в публичната администрация, които все още не са напълно адаптирани в новите държави-членки на Европейския съюз.

Друга цел на проекта е да се справи с пропуските и несъответствията в областта на висшето образование в публичната администрация. Предвидено е разработване на учебни програми, които да отговарят на нуждите на студентите и да са от значение за пазара на труда и обществените потребности, включително чрез по-добро ползване на онлайн, мултидисциплинарно обучение и нови критерии за оценка на качеството.

Едновременно с това ще бъдат насърчавани върховите постижения в преподаването и развитието на уменията на  академичните колективи. По проекта са заложени и проучвания на образованието в публичната администрация и националните системи за оценка на качеството, разработване на международни оценки на програми за публична администрация, проучвания за самооценка, реализиране на мултипликационни и обучителни събития, както и разработване на обобщено проучване - „Препоръки за подобряване на качеството на програмите за публична администрация в новите държави-членки на ЕС“.  

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца – от 01.09.2018г. до 31.08.2021г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна