ОИЦ – Добрич разясни електронното кандидатстване в ИСУН 2020

Екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) запозна представители на читалищата от общините Генерал Тошево и Балчик с електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Информационната среща се проведе на 12.02.2019г., в заседателната зала на Община Генерал Тошево, съвместно с Местната инициативна група „Балчик -Генерал Тошево “.

Експертите от МИГ-а представиха подмярка мярка 1305/ 7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Допустими кандидати са читалища и юридическите лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление на територията на общините Генерал Тошево и Балчик. Финансирането е 100%, в границите от 4 889,50 до 39 116 лева. Допустими дейности са организирането и провеждането на събития (празник, честване, фестивал и др.) с акцент върху нематериалното наследство. Чрез реализираните дейности ще се постигне опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство, природните, културните и исторически дадености и типични местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения.

Геновева Друмева – управител на ОИЦ-Добрич демонстрира функционалностите на системата ИСУН 2020, в която повечето от представителите на читалищата ще работят за първи път. С практически насоки беше разяснено подаването на проектното предложение в модула „Е-кандидатстване“ - регистрация и създаване на потребителски профил, попълване и подаване на електронен формуляр, както и прикачване на необходими приложения към него. Кандидатите имат 24 часов достъп до формуляра, който могат редактират, да го проверят за грешки и непопълнени полета, да го запазят и прикачат приложенията към него. При електронно кандидатстване, проектното предложение се подписва с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). Отчитането, както и цялата комуникация с Управляващия орган се осъществява отново чрез ИСУН 2020.

Срещата бе оценена от присъстващите като изключително ползотворна и полезна. Екипът на ОИЦ-Добрич остава на разположение за съдействие на кандидатите при работа с ИСУН 2020.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/