ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ БЯХА ОТКРИТИ В БЛИЗОСТ ДО ГРАД КЮСТЕНДИЛ

На 5 април, в село Вратца, община Кюстендил, бяха открити три нови социални услуги - „Център за лица с умствена изостаналост“. Центровете са изградени по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  Изпълнението на проекта е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността. Общата му стойност е 1 369 500,00 лв.

В новооткритите центрове за лица с умствена изостаналост са настанени 38 обитатели от закрития Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Преколница, община Кюстендил и 7 други потребители от гара Лакатник. Служителите ще оказват грижа и съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни, образователни и други подкрепящи/съпътстващи услуги в съответствие с потребностите на настанените лица. Изпълнението на проекта в с. Вратца започна през юли 2021 г. и ще продължи до юни на следващата година, като след това услугите ще преминат на финансиране като делегирана от държавата дейност.

В рамките на проекта е създаден и "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" с капацитет от 40 души, който се намира в гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри“ № 30.  Потребителите на социалната услуга ще получават  индивидуална грижа и подкрепа, съобразена с техните потребности.

Още една нова социална услуга предстои да бъде разкрита в рамките на проекта. В с. Копиловци, община Кюстендил ще бъде създаден „Център за грижа за лица с психични разстройства“. В новата резидентна услуга ще бъдат настанени 15 лица с психични разстройства, които ще бъдат изведени от специализираните институции и от Държавни психиатрични болници.

По проекта е планирано да бъдат наети  63  служители, които ще осигуряват грижа и подкрепа за задоволяване на специфичните потребности на общо 100 потребители.