Община Шумен с встъпителна пресконфереция и първа копка по проект по ОПРР 2014-2020 г.

Община Шумен проведе встъпителна пресконференция и официална церемония "Първа копка" по проект BG16RFOP001-1.014-0005-C01 "Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020". На събитието присъстваха кмета на Община Шумен Любомир Христов, заместник-кмет “Строителство и екология” инж. Боян Тодоров, главен архитект на Община Шумен и ръководител на проекта Галин Антонов.

Основната цел на проекта е Модернизация на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот и прояви, чрез ремонт и обновяване на Общински Младежки дом в град Шумен.

За обекта на интервенция - Общински Младежки дом – гр. Шумен, предвидените за изпълнение, в рамките на два етапа, строително-монтажни работи имат за цел създаването на по-добра и съвременна среда и включват: ремонт и обновяване на фоайетата, цялостно отремонтиране на покривните настилки за плоския покрив на сградата и цялостно обновяване на фасадите, включително топлоизолация и подмяна на дограмата; осигуряване на достъпна среда с изграждане на рампи, стълбищна платформа и външен панорамен асансьор, ремонт на санитарни помещения и ремонт и обновяване на концертната зала. С изпълнението на предвидените мерки ще се подобрят в значителна степен условията за организиране, подпомагане и реализиране на политиките за култура в община Шумен. С инвестицията се цели подобряване на условията и от там насърчаване участието в културния живот, като един от ключовите фактори за социално сближаване и интеграция.

Обновяването и модернизацията на Младежкия дом ще повлияе благоприятно регионалното и местното развитие, ще разшири възможностите за социализация на различните групи от обществото, чрез създаването на по-съвременна и модерна среда за общуване и ще подобри достъпа до предлаганите културни, образователни и развлекателни услуги, като различни художествено-творчески и обществени прояви - градски, общински, регионални, национални и международни; конференции, семинари, концерти, спектакли, изложби, срещи, дискусии, лектории; инициативи на младежки, студентски и други неправителствени организации и др. От резултатите по проекта в дългасрочен план ще се възползват широк кръг крайни потребители - 75 442 жители на град Шумен и 87 152 жители на община Шумен.

Общата стойност на проекта 2 518 356,69 лв., от които 1 714 815,02 лв. са БФП, 154 839,80лв. са собствено финансиране, а 648 701,87 лв. са осигурени от финансов инструмент. Продължителността на проекта е 2 години: 11.05.2021 г.  - 11.05.2023 г.